UITNODIGING ALV 19 maart 2018 19:30 uur

UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE
A L G E M E N E  L E D E N V E R G A D E R I N G
MAANDAG 19 maart 2018
in het clubhuis van de scoutinggroep St. Christoforus, Monnikensteeg 4,
bereikbaar met buslijn 7, uitstappen halte Drie Gasthuizen
Aanvang: 19.30 uur Zaal open: 19.00 uur
 
AGENDA
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017
3. Jaarverslag van het bestuur 2017 en Jaarplan 2018
4. Financieel verslag 2017
- Verslag Kascommissie
- Vaststelling jaarbijdragen 2019
5. Samenstelling bestuur en commissies
- Benoeming leden Kascommissie
- Benoeming leden Commissie van Beroep
- Benoeming en herbenoeming bestuursleden en complexvertegenwoordigers.
Aftredend is secretaris Peter van der Gulden. Er heeft zich tot nu toe nog geen kandidaat voor deze vacature gemeld..
6. Rondvraag
7. Sluiting van het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering
PAUZE
Na de vergadering zal hovenier Tinka Chabot, die een tuin heeft op complex Braamberg, een voordracht houden over snoeien.