Vanavond: ALV Zaal open: 19 uur, Aanvang 19:30 uur

UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE
A L G E M E N E L E D E N V E R G A D E R I N G
MAANDAG 25 maart 2019
in het clubhuis van de scoutinggroep St. Christoforus, Monnikensteeg 4,
bereikbaar met buslijn 7, uitstappen halte Drie Gasthuizen
Aanvang: 19.30 uur Zaal open: 19.00 uur

AGENDA
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2018
3. Jaarverslag van het bestuur 2019 en Jaarplan 2020
4. Financieel verslag 2018
- Verslag Kascommissie
- Vaststelling jaarbijdragen 2020
5. Samenstelling Bestuur en Commissies
- Benoeming leden Kascommissie
- Benoeming leden Commissie van Beroep
- Benoeming en herbenoeming bestuursleden en complexvertegenwoordigers
6. Rondvraag
7. Sluiting van het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering
De stukken behorend bij punt 4 van de agenda liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. Uitsluitend op verzoek via penningmeester@volkstuinarnhem.nl kunnen de stukken ook per mail aan u worden toegezonden. Het verzoek dient het bestuur uiterlijk 3 dagen voor de vergadering te ontvangen.

PAUZE

Na de vergadering – die tot ca. 21:30 uur duurt - zal een voordracht worden gehouden over insectvriendelijk tuinieren.

Geen opmerkingen: