!!!! AFGELAST !!!! UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE

De ALV zal op een later moment in het jaar plaats vinden.

A L G E M E N E  L E D E N V E R G A D E R I N G

MAANDAG 30 maart 2020

in het clubhuis van de scoutinggroep St. Christoforus, Monnikensteeg 4,

bereikbaar met buslijn 7, uitstappen halte Drie Gasthuizen

Aanvang: 19.30 uur Zaal open: 19.00 uur

AGENDA
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019

3. Jaarverslag van het bestuur 2019 en Jaarplan 2020

4. Financieel verslag 2019

- Verslag Kascommissie

- Vaststelling jaarbijdragen 2021

5. Samenstelling Bestuur en Commissies

- Benoeming leden Kascommissie

- Benoeming leden Commissie van Beroep

- Benoeming en herbenoeming bestuursleden en complexvertegenwoordigers

6. Vaststelling wijzigingen Tuinreglement

7. Rondvraag

8. Sluiting van het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering

De stukken behorend bij punt 4 van de agenda liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. Uitsluitend op verzoek via penningmeester@volkstuinarnhem.nl kunnen de stukken ook per mail aan u worden toegezonden. Het verzoek dient het bestuur uiterlijk 3 dagen voor de vergadering te ontvangen.

Anders dan gebruikelijk is er geen inhoudelijk programma na het officiële gedeelte, alleen een gezellige nazit met een hapje en drankje. In september zal bij het vieren van ons 60-jarig jubileum ruim worden voorzien in inhoudelijk aanbod van interessante workshops en lezingen.

Geen opmerkingen: